Info om bolaget

Fastighets Ab Nykarleby bostäder - Kiinteistö Oy Uudenkaarlepyyn Asunnot

Fastighets Ab Nykarleby Bostäder bildades år 1995 och ägs till 97 % av Nykarleby stad medan resterande 3 % ägs av KWH-koncernen. Bolaget äger i huvudsak hyresbostadsfastigheter som är 30 till antalet och innehåller sammanlagt 316 hyresbostäder. Fastigheterna finns i Nykarleby centrum, Jeppo, Munsala, Vexala, Hirvlax, Kovjoki och Socklot.

Enligt bolagsordningen har Fastighets Ab Nykarleby Bostäder som ändamål att äga och besitta fastigheter, byggnader, bostäder, aktier i bostads- och fastighetsbolag samt bostadsrätter i Nykarleby stad samt att uthyra dessa för bostads- och andra lämpliga ändamål. Aktiekapitalet i bolaget utgör 547.400,00 euro.

Nykarleby bostäder är ett allmännyttigt bolag, vilket innebär att bolaget i huvudsak ägs av ett kommunalt samfund och uppfyller statens krav på finansiering. Bolaget får inte uppvisa vinst. Detta betyder att hyrorna fastställs och uppbärs utgående från att verksamheten skall finansiera sig själv. En utjämning av kostnaderna mellan hyresfastigheterna tillämpas för att balansera upp hyrorna.

Uthyrningen riktas först och främst till privatpersoner i enlighet med lagar och förordningar som gäller allmän nyttiga bolag. Några få undantag finns; Hirvlax daghem hyr nyrenoverade utrymmen i hyreshuset Hirvlax Standarden och Kårkulla Samkommun hyr utrymmen i Villa Joupers. Andra smärre avvikelser finns här utöver. Fastighetsskötsel är den andra stora verksamhetsgrenen i Fab Nykarleby Bostäder. Årligen renoveras fastigheter och bostäder för omkring 350.000 euro. Under de senaste 10 åren har ett flertal nya hus uppförts i Fab Nykarleby Bostäders regi.

Beslutsfattarna vid bolagsstämman utses av aktionärerna Nykarleby stad och KWH-koncernen. Bolagsstämman väljer styrelse. Hyresdemokrati tillämpas, vilket innebär att till organisationen hör hyresgästorganen, som består av boendestämmor, hyresråd och hyresgästrepresentanter i bolagets styrelse.

Nykarleby Bostäders organisation leds av en styrelse, bestående av 7 ledamöter (varav 2 representerar hyresgästerna), och av bolagets vd. Organisationen övervakas revisorer. Styrelsen består av ordinarie medlemmarna Anna Kengo (ordförande), Rune Sjöholm (viceordförande), Peter Sjöblom, Lena Sjöskog, Frej Strang, Yvonne Emet och Maria Karvonen, samt suppleanterna Marlene Lindgren, Göran Holm, Marianne Sandqvist och Sonja Sironen.

Anställda, utöver vd, är fastighetssekreteraren och snickaren. Fastighetsskötsel- och städtjänster köps av företag liksom många andra tjänster.