Ordningsregler

Ordningsreglerna för Nykarleby Bostäders hus är till för att upprätthålla trivseln för alla boende. Vid tillfällen när ordningsreglerna av en eller annan orsak inte räcker till är det skäl att kontakta de närmaste grannarna för överenskommelse om ev. undantag.

När ordningsreglerna negligeras vid upprepade tillfällen kan disponenten ingripa genom att ge en varning. En andra varning leder automatiskt till att hyresförhållandet med omedelbar verkan avslutas.

Ordningsregler

 1. Ytterdörrarna i våningshus hålls stängda kl. 22:00-05:00.
 2. Mellan kl. 22:00 och 07:00 bör tystnad råda, och radio, tv- och musikanläggningar regleras så att de inte stör grannarna. Musik, sång, skrik och andra störande ljud såsom smällande i dörrar och ljud från husdjur får under samma tid ej förekomma. Undantag: Dusch tillåten till kl. 24.
 3. Dörrar till källare, förråd, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen ska alltid hållas stängda. Man ska släcka belysningen då man lämnar utrymmet. Gemensamma utrymmen får ej användas som privat upplagringsplats.
 4. Damning från balkongerna i våningshus får utföras, men tiderna för vardera fastighet bör respekteras. För piskning av mattor finns piskställning. Sopning av balkongen bör ske varsamt.
 5. I toaletterna får på inga villkor avfall av något slag spolas ner. Missbruk kan medföra ersättningsskyldighet.
 6. Rökning är förbjuden i bostaden, liksom i andra utrymmen inomhus. Brott mot denna regel leder till ersättningsskyldighet.
 7. Diskmaskin får installeras endast på av gårdskarlen angiven plats. Hyresgäst ska kontakta gårdskarl vid både installation och bortmontering av diskmaskin. Hyresgästen ansvarar för ev. vattenskador maskinen kan ge upphov till.
 8. Anmälan om in- och utflyttning bör genast göras till disponenten. Gårdskarlen granskar tillsammans med hyresgästen städningen och bostadens skick.
 9. Den gemensamma bastun beställes alltid på förhand genom anteckning på turlista. Var och en håller ordning efter sig i bastun, tvättutrymmen och gemensamma utrymmen. Inga husdjur äger tillträde till bastu- och tvättrum.
 10. I allas intresse bör iakttas största sparsamhet med el, vatten och värme. Onödig förbrukning kan medföra förhöjda hyror.
 11. Hyresgästen ansvarar såväl för egen som för sina barns, gästers, underhyresgästers och djurs eventuella skadegörelse, såväl som i bostadens som i allmänna utrymmen och på gårdsplanen.
 12. balkongerna får inte mat anrättas (ej heller grillas). Det är förbjudet att använda grill på, eller i omedelbara närheten av, terrassen.
 13. Utanför lägenheterna ska husdjuren hållas i koppel. De får inte störa, inte smutsa ner byggnaden eller tomten. Det är förbjudet att rasta husdjur på eller i omedelbar närhet av platser som reserverats för barn att leka på.
 14. Bilar parkeras endast på den av hyresgäst hyrd plats. Laddning av elbilar etc är förbjuden.
 15. Inga främmande föremål såsom satellitantenner och dylikt på få hängas upp på fastigheternas fasader.
 16. Skadas fastigheten, såsom att fönster går sönder, vattenrör eller kranar börjar läcka etc., bör hyresgästen omedelbart anmäla detta till gårdskarl eller disponent.
 17. Vid tvätt dusch och bastu bör var och en se till att ventilationen är i gång och fungerar.
 18. Blomrabatter eller övriga odlingar får ej anläggas närmare än 1,5 meter från fastighetens fasad, och får ej försvåra skötseln av uteområdena. De av hyresgäst anlagda odlingar ska skötas av hyresgäst, och bortforslas av hyresgäst om skötseln upphör.
 19. Snygghet på gårdsplanen förutsätter att bilar, cyklar, sparkstöttingar o.dyl. alltid placeras på för dem avsedda platser, samt att köks- och annat avfall sorteras enligt Ekorosks regler och placeras i hopknutna påsar i för dem avsedda avfallskärl. Gräsmattor och planteringar bör aktas så att de ej skadas. Studsmattor, hundstängsel etc, biltak, pooler, tält etc är förbjudna.
 20. Beträffande trappuppgångarna i våningshusen bör beaktas:
 • att lägenheterna inte vädras till trappan, samt att lägenhetsdörrarna hålls stängda
 • att kläder inte piskas eller borstas i trappan, samt att husdjur ej borstas i trappan
 • att barnvagnar och redskap förvaras på anvisad plats