Värme och ventilation

De flesta av Nykarleby bostäders hus uppvärms med fjärrvärme. Några hus är försedda med bergvärme och några enstaka med direktverkande el.

Värmeelementen är förhandsinställda för en rumstemperatur kring 21-22 grader. Hård vind om höst och vinter kan tillfälligt kyla ner lägenheten, liksom också väderomslag, och kräver därför inga åtgärder. Ihållande låg rumstemperatur bör dock åtgärdas liksom onödigt hög rumstemperatur (23 grader och mera). Sjunker temperaturen långvarigt till 20 grader eller mindre bör hyresgästen kontakta gårdskarlen som ser över värmesystemet.

Alla hus är utrustade med någon form av maskinell ventilation. En del är lägenhetsstyrda medan andra hus har en gemensam ventilation som går på olika höga varv under dygnets timmar. Hyresgästen bör ombesörja att ventilationen i bostaden är i gång så att inga fuktproblem uppstår. Hyresgästen bör rengöra ventilationsventiler (ventiltallriken och öppningen) ca 4 gånger per år för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Även spisfläktens fettavskiljningsfilter (galler) bör hyresgästen rengöra ca 4 gånger per år för bästa funktion.